Arbetsmiljö

Vi på Intenco kan arbetsmiljö. Vi hjälper våra kunder att säkerställa att de är rätt rustade för att axla sitt arbetsmiljöansvar. Det kan handla både om att se över rutiner, processer och organisation kring arbetsmiljöfrågorna men också om att höja kompetenser hos HR och chefer. Vi kan också hjälpa till att snabbt hantera en uppkommen svår situation som kräver en skyndsam utredning.

Arbetsmiljöutbildning för chefer

Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö ställer höga krav på att företag, och dess chefer, arbetar effektivt med arbetsmiljöfrågorna genom bland annat tydlighet och dialog. Allt för att säkerställa en god arbetsmiljö där medarbetarna inte upplever negativ stress på jobbet, utan formar en miljö där medarbetarna mår och presterar bättre.

Våra företagsanpassade endagskurser i Arbetsmiljö för chefer har under det senaste året varit oerhört uppskattade och deltagarna har genomgående gett högsta betyg till oss gällande innehåll, upplägg och kursledarnas kunskapsnivå. En VD uttryckte nyligen sin uppskattning och menade på att det egentligen är en ren ledarskapsutbildning, då mycket handlar om att skapa en tydlig och bra dialog mellan chef och medarbetare, tydliggöra ansvar och se fördelarna med att jobba aktivt med arbetsmiljöfrågor.

Utbildningen ges både på svenska och engelska, antingen som en heldagsutbildning eller fördelat på två halvdagar.

Arbetsmiljöutredning

Intencos konsulter kan snabbt komma in och göra en oberoende utredning i situationer då detta behövs, t ex kopplat till situationer där man misstänker att mobbing, kränkning, trakasserier eller diskriminering ägt rum. Flera av våra konsulter är utbildade i den norska metoden ”faktaundersökelse” som utgör ett mycket bra verktyg för dessa utredningar.

I vårt utredningsarbete beskriver vi den aktuella situationen på̊ ett sätt som tydligt förhåller sig till svensk arbetsmiljölagstiftning och arbetsrätt. Vi använder vår gedigna kompetens inom HR och praktiskt arbetsmiljöarbete i kombination med vår gedigna erfarenhet av, och metodik för, komplext utredningsarbete.

Ladda ner

Basutbildning
Kontakta oss